Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.
Jméno a Příjmení
Adresa
číslo a typ dokladu totožnosti

dále jen „objednatel


2.
Rýznar Marian
se sídlem: Svornosti 1664, 755 01 VSETÍN
IČ: 68349572
Zastoupena: Dubec Lukáš; Rokytnice 458, 755 01 VSETÍN; IČ:73766038

dále jen „zhotovitel“,


uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo.

 

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je ………………………………………….
(dále jen díla).

Specifikace díla: ………………………………………………………………………

Článek II.
Doba plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od …………..
2.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno:

 • …………………………………………………..

 • …………………………………………………..

 • …………………………………………………..

3.  Zahájení díla je podmíněno předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.

4.  Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

 

Článek III.
Cena za dílo

1.  Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: ………….……… (…………………………………………………………………………………)

2.   Fakturovány budou položky a výměry jen skutečně odvedené dodavatelem díla. Všechny       práce, které budou provedeny nad rámec rozpočtu budou zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny objednavatelem, nebo jeho zástupcem.

 

Článek IV.
Platební podmínky

 1. Cena za provedení díla bude uhrazena ……………...………. a to následujícím způsobem:

 • Záloha ve výši …………..…. bude uhrazena

  • Bezhotovostní platbou na účet 2016834033/0800

  • Hotově

a to nejpozději do …………………..

 • Doplatek ve výši ………………….. bude uhrazen dle smluvní dohody mezi objednatelem a zhotovitelem po předání díla:

  • v hotovosti při podpisu předání díla

  • bezhotovostním převodem do 10 dní na účet 2016834033/0800

2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II, odst. 2 zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

 

Článek V.
Záruční doba

 1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

 1. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

 1. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

 1. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.


Článek VI.
Součinnost

 1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: ………………………………………………………………………….

 1. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.


Článek VII.
Platnost smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.


Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

 1. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

Ve ………….…… dne ………………….

 

.........................................................                    .............................................................

     podpis zástupce objednatele                                     podpis zástupce zhotovitele